Rozwód z winy ? Trudno - ale można wywalczyć. Wyrok w załączeniu.

czwartek, 9 marca 2023

« powrót do spisu

Rozwód z winy ? Trudno, ale kiedy są argumenty, można powalczyć. Pochwalimy się niedawnym rozstrzygnięciem o tzw. wyłącznej winie jednego z małżonków. To już kolejne takie rozstrzygnięcie w Naszej Kancelarii w ostatnich miesiącach.

Zapraszamy do lektury

 

Sygn. akt X RC 18xx/20

 

 

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

Szczecin, dnia 8 marca 2023 r.

 

Sąd Okręgowy w Szczecinie Wydział X Cywilny Rodzinny w składzie:

Przewodniczący:        SSO DZ

Protokolant:                stażysta JB

 

po rozpoznaniu w dniu 8 marca 2023 r. w Szczecinie na rozprawie sprawy

z powództwa Tomasza

przeciwko Małgorzacie

o rozwód

 

  1. Rozwiązuje przez rozwód małżeństwo powoda Tomasza i pozwanej Małgorzaty z domu zawarte przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego i zapisane w księgach stanu cywilnego tego urzędu za numerem 321– z winy powoda;
  2. Wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi stron A urodzonym 12 w G i K urodzonym 20 roku w powierza obojgu rodzicom ustalając miejsce pobytu dzieci przy matce;
  3. Nie orzeka o kontaktach powoda z małoletnimi dziećmi stron;
  4. Kosztami utrzymania i wychowania małoletnich dzieci stron obciąża oboje rodziców i z tego tytułu zasądza od Tomasza na rzecz małoletnich alimenty w kwocie po 1500 (tysiąc pięćset złotych) miesięcznie na każde z dzieci płatne z góry do dnia 10. każdego miesiąca, z ustawowymi odsetkami w wypadku opóźnienia w płatności każdej z rat, poczynając od uprawomocnienia się wyroku, zamiast kwot ugodzonych pomiędzy stronami ugodą z roku zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną postanowieniem z 2019 roku Sądu Rejonowego w sprawie o sygnaturze VIII RCo
  5. Zasądza od powoda Tomasza na rzecz pozwanej Małgorzaty kwotę 720 (siedemset dwadzieścia) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

     

SSO

     

 

 

 

Coraz rzadsza sytuacja w Sądach, bo Sądy mocno zniechęcają strony do toczenia wieloletnich bojów z orzekaniem o winie. Są Sędziowie Sądów Rodzinnych – co twierdzą, że „nie ma rozwodu z winy”, że winni są zawsze oboje małżonkowie. Zaś orzecznictwo Sądu Najwyższego wypracowało orzecznictwo, że Sąd nie bada który z małżonków jest bardziej winny. Jeśli jeden z nich również przyczynił się do rozkładu małżeństwa, to najczęściej orzeka rozwód z winy obu stron.

Kiedy sąd orzeka o winie małżonka - co przesadza o winie w rozwodzie - jak udowodnić winę przy rozwodzie - co daje separacja z orzeczeniem o winie – o tym szerzej poniżej.

Rozwód z orzekaniem o winie – kiedy są szanse ?

Po pierwsze, ustanie więzi duchowej i fizycznej i ekonomicznej małżonków. Czasem, choć w praktyce zdarza się to rzadko, Sąd może nie wyrazić zgody na rozwód, nawet gdy dochodzi do zupełnego i trwałego pożycia małżeńskiego – jeżeli, dobro małoletnich dzieci jest istotnie zagrożone i istnieje prawdopodobieństwo, że rozwód odbije się bardzo niekorzystnie na ich życiu. Są to sytuacje szczególne. Rozwód byłby sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, również sytuacja wyjątkowa, np. gdy małżonek jest w stanie zdrowotnym, uniemożliwiającym samodzielne funkcjonowanie, rozwodu domaga się małżonek, który jest wyłącznie winny rozkładu pożycia.

Sąd orzekający rozwód – jak jest zgoda obu małżonków orzeka rozwód bez orzekania o winie. Jak strony nie mogą się porozumieć, ustala który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia, najczęściej wówczas, uznaje, winni są oboje małżonkowie.

W trakcie trwania sprawy rozwodowej można zmieniać stanowisko procesowe, sprawę bez orzeczenia o winie zastąpić orzeczeniem o winie.

Rozwód z orzekaniem o winie – kiedy ?

Sądy podkreślają, że rozwód z winy tylko wtedy gdy winę ponosi jeden z małżonków. Sądy stoją na stanowisku, że aby ustalić tzw. wyłączną winę jednego małżonka, musi być on w 100% odpowiedzialny za stan, który doprowadził do rozpadu małżeństwa. Wystarczy nawet 1% procent winy drugiego z małżonków, żeby sąd orzekł rozwód z winy obu stron.

Sądy często odwołują się do treści art. 23 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – do zasad jakie powinny obowiązywać w małżeństwie – o czym często zapominamy. Zgodnie z powołanym przepisem, małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie. Są obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli. Na dobre i złe.

Strony w toku rozwodu najczęściej powołują się na zdradę, alkoholizm, lub inne uzależnienia, porzucenie rodziny, znęcanie, groźby, agresja fizyczna a także ta psychiczna, brak wzajemnej pomocy, czy odmowa współżycia.

Tzw. wyłączna wina tylko jednego z małżonków za rozpad związku małżeńskiego powinna być udowodniona. Niekiedy strony dysponują wywiadami detektywistycznymi, zeznaniami świadków, korespondencją SMS, a nawet zeznaniami samego „kochanka”. Niekiedy, wystarczą same zeznania drugiego małżonka. Procedura rozwodu z orzeczeniem o winie trwa dłużej z uwagi na konieczność prowadzenia postępowania dowodowego.