Polityka prywatności 

Przetwarzanie danych osobowych

Zawiadamiamy, że korzystając z usług naszej Kancelarii (Kancelaria Adwokacka Adwokata Krzysztofa Tumielewicza) wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją powierzonego zadania / zlecenia.

Administratorami Pana/Pani danych osobowych w naszej Kancelarii są wymienieni na Naszej stronie www pracownicy Kancelarii, adwokaci, aplikanci adwokaccy i pracownik Sekretariatu Kancelarii. Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych oraz Inspektora Ochrony Danych dostępne są na stronie Kancelarii (Kancelaria Adwokacka adwokata Krzysztofa Tumielewicza – Szczecin, al. Boh. Warszawy 93/5, NIP: 599-25-45-402). Celem zbierania danych jest: umożliwienie zrealizowania powierzonego zadania / zlecenia.

Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji powierzonych zadań.  Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu w zakresie niezbędnym do realizacji zlecenia.

Dane osobowe będą przechowywane do czasu zrealizowania zlecenia, wypowiedzenia pełnomocnictwa, a następnie na czas niezbędny do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów albo zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń i po tym czasie usunięte – nie dłużej niż 5 lat od zakończenia / wykonania  zlecenia czy wypowiedzenia pełnomocnictwa.   

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, zażądania zaprzestania przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli Pana/Pani zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Zlecając sprawę Naszej Kancelarii, wyraża Pan / Pani zgodę na na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. a - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego         i Rady - w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zgodę na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przez w/w administratora, w celu realizacji Pana/Pani zadania. Jednocześnie dokonując zgłoszenia podpisując zlecenie / pełnomocnictwo / upoważnienie do obrony / notatkę ze spotkania potwierdza Pan/i, że ma świadomość, że powierza Pan swoje dane osobowe Naszej Kancelarii i wyraża zgodę na ich wykorzystywanie i przetwarzanie w związku ze zleconym Kancelarii zadaniu / zadaniom. Rozumie Pan / Pani, że przetwarzanie tych danych jest niezbędne do realizacji Pana/Pani zlecenia i wyraża Pan/i na to zgodę. Potwierdza Pan, że jest świadomy praw wynikających z postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) umieszczonych w klauzuli informacyjnej.

 

Zespół Kancelarii Adwokackiej – adwokat Krzysztof Tumielewicz – nr wpisu 271 – telefon 91 820 51 57,
Szczecińska Izba Adwokacka – Szczecin, Plac Batowego 3 – telefon 91 433 36 16

https://www.high-endrolex.com/21 https://www.high-endrolex.com/21