Regulamin

Świadczenie usług

I. Podstawowe definicje 

1. Serwis - internetowy serwis dostępny w domenie internetowej adwokat-tumielewicz.pl, będący platformą umożliwiającą rozliczanie wynagrodzeń.

2. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania

3. Płatności online – podstrona strona, udostępniona Użytkownikowi, zawierająca dane potrzebne do uiszczenia ustalonego honorarium za wykonaną usługę.

4. Administrator – adwokat Krzysztof Tumielewicz prowadzący działalność pod firmą Kancelaria Adwokacka Adwokat Krzysztof Tumielewicz z siedzibą w Szczecinie, ul. Bohaterów Warszawy 93/5, NIP:  5992545402, POLSKA,

5. Regulamin – niniejszy regulamin.

 

II. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu, prawa i obowiązki Użytkownika, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora.

2. Użytkownik z chwilą akceptacji Regulaminu oświadcza, że zapoznał się z jego treścią, wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

3. Aby zapewnić możliwość prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu i usług świadczonych za jego pośrednictwem, urządzenie, którym posługuje się Klient, powinno spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:

  • posiadać połączenie z siecią Internet zapewniające transmisję danych,
  • posiadać przeglądarkę internetową, tj. oprogramowanie służące do przeglądania treści dostępnych w sieci Internet. Wyłącznie akceptacji plików Cookies i Skryptów Java może zakłócić prawidłowe działanie strony Sklepu,
  • aktywne konto poczty e-mail.

 

4.W celu odczytania korespondencji mailowej i załączników do niej niezbędne jest posiadanie:

  • w przypadku korespondencji mailowej - aktywne konto poczty e-mail,
  • w przypadku załączników, w tym w szczególności plików tekstowych – oprogramowanie komputerowe obsługujące pliki danego rodzaju, w szczególności .pdf, .doc., .docx, .txt, .jpg etc.

 

5. Zakres usług świadczonych przez Sprzedawcę nie obejmuje dostarczenia urządzeń ani oprogramowania wskazanych w ust. 1.

6. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Sklepu, z uwagi na transmisję danych za pośrednictwem publicznej sieci Internet, wiąże się z zagrożeniem w postaci możliwości ingerencji nieupoważnionych osób trzecich w dane przesyłane między Sprzedawcą a Klientem.

7. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 

 

III. Ogólne warunki korzystania

1. Warunkiem do korzystania z pełni usług świadczonych w serwisie jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem wyposażonego w przeglądarkę internetową.

2. Użytkownik jest zobowiązany do podawania tylko prawdziwych i aktualnych danych.

 

IV. Reklamacje i odstąpienie od umowy

1. Reklamacje dotyczące świadczenia usług przez Administratora, o których mowa w niniejszym Regulaminie, można zgłaszać za pomocą poczty na adres Kancelaria Adwokacka adwokat Krzysztof Tumielewicz, ul. Bohaterów Warszawy 93/5 70-343 Szczecin, Polska lub adres email: kontakt@adwokat-tumielewicz.pl w terminie 14 dni od dnia płatności.

2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej takie dane które umożliwiają identyfikację Ogłoszenia oraz tożsamość zgłaszającego reklamację oraz okoliczności stanowiące podstawę reklamacji oraz żądanie reklamacyjne;

3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Administrator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

4. Reklamacja prawidłowo złożona jest rozpoznawana w terminie 14 dni od daty otrzymania. W przypadku konieczności jej uzupełnienia termin 14 dniowy na jej rozpatrzenie rozpoczyna bieg od daty jej uzupełnienia. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta.

5. Klient będący jednocześnie Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej na odległość umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przez Konsumenta złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Posłużenie się tym formularzem nie jest obowiązkowe, a Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy także w inny sposób.

7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

A. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy

B. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy

 

https://www.high-endrolex.com/21 https://www.high-endrolex.com/21