Masz prawo, świadek, prawo karne, odmowa odpowiedzi (...)

czwartek, 16 września 2021

« powrót do spisu

Masz prawo ????
Świadku, masz prawa.. 
Po pierwsze, masz prawo ustanowić pełnomocnika, który będzie mógł wziąć udział w Twoim przesłuchaniu. Podstawa prawna to art. 87 Kodeksu postępowania karnego [Udział pełnomocnika]
§ 1. Strona inna niż oskarżony może ustanowić pełnomocnika, § 2 Osoba niebędąca stroną może ustanowić pełnomocnika, jeżeli wymagają tego jej interesy w toczącym się postępowaniu.
§ 3. Sąd, a w postępowaniu przygotowawczym prokurator, może odmówić dopuszczenia do udziału w postępowaniu pełnomocnika, o którym mowa w § 2, jeżeli uzna, że nie wymaga tego obrona interesów osoby niebędącej stroną.

Należy przy tym pamiętać, że Organ może poprosić o uzasadnienie ustanowienia pełnomocnika, którym może być np. brak doświadczenia w sprawach karnych, czy obawa narażenia siebie lub osób bliskich na odpowiedzialność karna. Jeśli prokurator odmówi udziału pełnomocnika, musi wydać stosowane zarządzenie, od którego można się odwołać (!).

 

Należy również pamiętać, że świadek również może skorzystać z prawa do milczenia, a konkretnie nie odpowiadania na pytania.

Podstawa prawna to: art. 183 Kodeks postepowania karnego [Prawo do odmowy udzielenia odpowiedzi na pytanie]

§ 1. 211 Świadek może uchylić się od odpowiedzi na pytanie, jeżeli udzielenie odpowiedzi mogłoby narazić jego (czyli świadka) lub osobę dla niego najbliższą na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. § 2. Świadek może żądać, aby przesłuchano go na rozprawie z wyłączeniem jawności, jeżeli treść zeznań mogłaby narazić na hańbę jego lub osobę dla niego najbliższą.

Jak Policja, Prokurator uważa, inaczej, masz prawo domagać się zaprotokołowania każdego oświadczenia do protokołu, w tym tego o czym tu piszemy (!).

Chce skorzystać z prawa do odmowy udzielenia odpowiedzi na pytanie – bowiem odpowiedź może narazić mnie, lub osobę dla mnie najbliższą na odpowiedzialność karną, lub karną skarbową,

Adwokata pouczył mnie, że świadek nie musi uzasadniać swojego stanowiska (tak też napisał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 28 stycznia 1975 r., IV KR 313/74, OSPIKA 1978, z. 9, poz. 153), podając, że nie mam obowiązku wskazywać, z jakiego powodu odmawia składania zeznań (L.K. Paprzycki (w:) Grajewski, Paprzycki, Steinborn, Kodeks, t. I, 2015, komentarz do art. 183).

Chciałbym z tego prawa skorzystać,
Proszę aby Pan Prokurator zaprotokołował moje oświadczenia.