Jak uzyskać List żelazny , List gończy , ENA

wtorek, 25 lipca 2023

« powrót do spisu

Jak uzyskać list żelazny ?

Co daje list żelazny ?

Osoba wobec, której wydano list żelazny nie może zostać nie tylko tymczasowo aresztowana, ale również nie można jej pozbawić wolności w żadnej innej formie, np. nie może być zatrzymana celem przymusowego doprowadzenia.

List żelazny zapewnia podejrzanemu pozostawanie na wolności w związku z postępowaniem, w którym go wydano, zatem jego wydanie nie stoi na przeszkodzie aresztowaniu do innej sprawy. Należy o tym pamiętać. Zrobić rachunek sumienia, czy oby na pewno mamy tylko jedną sprawę karną.

Wobec kogo może być zastosowany list żelazny?

Wobec podejrzanego, oskarżonego, który przebywa za granicą;

Podejrzany / oskarżony musi złożyć oświadczenie, że stawi się do Sądu lub do prokuratora w oznaczonym terminie pod warunkiem odpowiadania z wolnej stopy.

 

Gdzie złożyć wniosek o wydanie listu żelaznego?

Wniosek należy złożyć do właściwego miejscowo Sądu Okręgowego. Sądu, który będzie właściwy do rozpoznawania w przyszłości sprawy. Najczęściej Sądu miejsca popełnienia przestępstwa.

Kiedy list żelazny może zostać odwołany?

List żelazny może być odwołany w razie nieusprawiedliwionego niestawienia się podejrzanego, oskarżonego na wezwanie lub naruszenia innych warunków wydania listu właściwy miejscowo sąd okręgowy orzeka o odwołaniu listu żelaznego .

 

Na postanowienie o odwołaniu listu żelaznego przysługuje zażalenie, które składa się do Sądu Apelacyjnego za pośrednictwem Sądu Okręgowego, który orzekł o odwołaniu listu żelaznego.

Rozdział  30 Kodeksu Postępowania karnego

List żelazny

Jeżeli podejrzany / oskarżony przebywający za granicą złoży oświadczenie, że stawi się do sądu lub do prokuratora w oznaczonym terminie pod warunkiem odpowiadania z wolnej stopy, właściwy miejscowo Sąd Okręgowy może wydać oskarżonemu list żelazny.

 

Praktyka.

List żelazny to instytucja o charakterze wyjątkowym.

Jeśli jest wydawany – to razem z poręczeniem majątkowym.

Bardzo istotną okolicznością jest to – czy podejrzany „uciekł” przed postępowaniem, czy dowiedział się o nim będąc za granicą. Sądy nie chcą dawać listów żelaznych dla osób które celowo uciekły lub celowo ukryły się.

 

Zgoda Prokuratora.

 

Sąd Apelacyjny w Gdańsku wypowiedział się korzystnie co do „Charakteru sprzeciwu prokuratora co do wydania listu żelaznego - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, Postanowienie z dnia 29 marca 2022 r.

TEZA | aktualna

Rozumienie przepisu art. 281 § 2 k.p.k. w ten sposób, iż sprzeciw prokuratora miałby charakter wiążący (NA SZCZĘŚCIE NIE WIĄŻĄCY CHARAKTER) dla Sądu Okręgowego, prowadziłoby do niespójności systemowej, a jednocześnie byłoby wyrazem uprzywilejowania prokuratora względem podejrzanego, przy jednoczesnym sprowadzeniu Sądu Okręgowego do roli podmiotu podporządkowanego decyzji prokuratora.

Takie rozwiązanie byłoby skrajnie nieefektywne i zaprzeczające wymogom ekonomii procesowej, która przemawia przeciwko angażowaniu w określone postępowanie jako organu procesowego podmiotu, który nie ma pełnych uprawnień do rozstrzygnięcia kwestii będącej przedmiotem tego postępowania. Gdyby ustawodawca zamierzał przyznać prokuratorowi decydujące zdanie co do wydania listu żelaznego, uznając, że powinien być w tę kompetencję wyposażony jako organ prowadzący postępowanie przygotowawcze i odpowiadający za jego efekty, powinien był uczynić wyraźnie poprzez zmodyfikowanie przepisów o właściwości funkcjonalnej do wydania listu żelaznego w postępowaniu przygotowawczym. Skoro tego jednak nie uczyniono, pozostawiając tę decyzję w rękach Sądu Okręgowego, obecna regulacja kodeksowa - wobec braku jej przejrzystości oraz z uwagi na jej systemową niespójność - powinna być intepretowana przy założeniu, że prymat należy przyznać interpretacji uwzględniającej założenia systemowe, w tym reguły wynikające z zasad kontradyktoryjności i równouprawnienia stron.

Reasumując, wykładnia systemowa i funkcjonalna art. 281 § 2 k.p.k. prowadzi do wniosku, że Sąd Okręgowy rozpoznający wniosek podejrzanego o wydanie listu żelaznego w postępowaniu przygotowawczym nie jest związany sprzeciwem prokuratora.

Pomoc prawna w procedurze uzyskania listu żelaznego. Obsługa prawna na etapie Listu gończego, tzw. ekstradycji.

Poniżej wyciąg z przepisów Kodeksu Postępowania Karnego.

 

 

Art.  281.  [Przesłanki wydania listu żelaznego; postępowanie w sprawie wydania listu żelaznego]

§  1.

Jeżeli oskarżony przebywający za granicą złoży oświadczenie, że stawi się do sądu lub do prokuratora w oznaczonym terminie pod warunkiem odpowiadania z wolnej stopy, właściwy miejscowo Sąd Okręgowy może wydać oskarżonemu list żelazny.

§  2.

W postępowaniu przygotowawczym list żelazny może być wydany na wniosek prokuratora albo przy braku jego sprzeciwu.

§  3.

Udział prokuratora w posiedzeniu w przedmiocie wydania listu żelaznego jest obowiązkowy.

§  4.

Wydając list żelazny, Sąd uchyla tymczasowe aresztowanie. Postanowienie o uchyleniu tymczasowego aresztowania staje się wykonalne z dniem uprawomocnienia się postanowienia o wydaniu listu żelaznego.

Art.  282.  [Warunki listu żelaznego; odwołanie]

§  1.

List żelazny zapewnia oskarżonemu pozostawanie na wolności aż do prawomocnego ukończenia postępowania, jeżeli oskarżony:

1)

będzie się stawiał w oznaczonym terminie na wezwanie sądu, a w postępowaniu przygotowawczym - także na wezwanie prokuratora;

2)

nie będzie się wydalał bez pozwolenia sądu z obranego miejsca pobytu w kraju;

3)

nie będzie nakłaniał do fałszywych zeznań lub wyjaśnień albo w inny bezprawny sposób starał się utrudniać postępowanie karne.

§  2.

W razie nieusprawiedliwionego niestawienia się oskarżonego na wezwanie lub naruszenia innych warunków wymienionych w § 1, właściwy miejscowo sąd okręgowy orzeka o odwołaniu listu żelaznego.

§  3.

W postępowaniu przygotowawczym odwołanie listu żelaznego następuje na wniosek prokuratora.

Art.  283.  [List żelazny i poręczenie majątkowe]

§  1.

Wydanie listu żelaznego można uzależnić od złożenia poręczenia majątkowego.

§  2.

W razie odwołania listu żelaznego z powodu naruszenia warunków wymienionych w art. 282 § 1, wartości majątkowe udzielone z tytułu poręczenia ulegają przepadkowi lub ściągnięciu; orzeka o tym sąd wymieniony w art. 282 § 2.

Art.  284.  [Zażalenie]

§  1.

(uchylony).

§  2.

Na postanowienie w przedmiocie listu żelaznego oraz na postanowienie wydane na podstawie art. 283 § 2 przysługuje zażalenie.

Art.  284a.  [Wniosek o wydanie listu żelaznego a rozpoznanie wniosku o tymczasowe aresztowanie]

Wniosek o wydanie listu żelaznego nie wstrzymuje rozpoznania wniosku o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania.

Rozdział  31

 

https://www.high-endrolex.com/21 https://www.high-endrolex.com/21