Zatrzymanie prawa jazdy

czwartek, 16 marca 2023

« powrót do spisu

Zatrzymanie prawo jazdy

Obecne przepisy przewidują wiele sytuacji, w których możemy mieć zatrzymane prawo jazdy. W związku ze zmianami dotyczącymi przepisów dotyczących ruchu drogowego. Po zmianach przepisy dotyczące kierowców stały się bardzo surowe, kary zostały znacznie podwyższone, również liczba punktów karnych za dane wykroczenia drogowe też wzrosła.

Policjant może zatrzymać nam prawo jazdy w sytuacji, gdy:

  1.   będzie miał uzasadnione podejrzenie, że kierujący znajduje się, w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,
  2. upłynął termin ważności prawa jazdy
  3. przekroczona zostanie liczba 24 pukntów karnych za naruszenie przepisów ruchu drogowego w okresie 5 lat od wydania skierowania na kurs reedukacyjny
  4. przekroczenia przez kierującego pojazdem w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy liczby 20 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego lub stwierdzenia, na podstawie prawomocnych rozstrzygnięć, że w okresie 2 lat od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy popełnił on przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub trzy wykroczenia określone w odręnych przepisach
  5. stwierdzenia braku dokumentu(zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym w zakresie wyposażenia pojazdu w blokadę alkoholową, 

Co istotne Policjant może zatrzymać nam prawo jazdy w przypadku, gdy:

  1.  przekroczymy prędkość dopuszczalną o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym
  2.  w pojeździe będzie liczba osóbprzekraczająca liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) lub wynikającą z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji

Inne przypadki określa art. 135 ustawy prawo o ruchu drogowym.

Nasza Kancelaria wielokrotnie zajmowała się sprawami związanym z utratą prawa jazdy.  Niezawsze zatrzymanie prawa jazdy przez policjanta, oznacza, że to koniec drogi, są sytuacje, w których moża powalczyć o przywrócenie dokumentu.Posiadamy doświadczenie w tym zakresie. W razie gdyby potrzebowali Państwo pomocy w tym zakresie, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią