Prawo budowlane - szkolenie z zakresu prawa budowlanego

piątek, 18 lutego 2022

« powrót do spisu

VII POLSKI KONGRES PRAWA BUDOWLANEGO 2022 w przedmiocie: Prawo budowlane, Kontraktowanie w budownictwie,  zamówienia publiczne na roboty budowlane

Przedmiotem Kongresu były między innymi: przepisy budowlane i regulacje okołobudowlane, w tym gospodarka odpadami w trakcie realizacji inwestycji budowlanej, podmiot odpowiedzialny, wymagane pozwolenia i zezwolenia, sankcje za naruszenie przepisów prawa budowlanego, Polski Ład w budownictwie , zmiany w Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, budowa domu o powierzchni zabudowy do 70 m2, zmiany w uzyskiwaniu decyzji o warunkach zabudowy, 

Nadzór budowlany nad obiektami budowlanymi niewymagającymi ani pozwolenia na budowę ani zgłoszenia,

Zakres inwestycji zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę i zgłoszenia

Nadzór nad wykonywaniem robót budowlanych:

Lex deweloper – doświadczenia i planowane zmiany

Obszar oddziaływania obiektu przed i po nowelizacji Prawa budowlanego

Prawa budowlanego, obszar oddziaływania obiektu a krąg stron postępowania przed organem administracji architektoniczno – budowlanej, weryfikacja kwalifikacji projektanta przy zatwierdzaniu projektu budowlanego przez organ administracji architektoniczno – budowlanej, przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych prawo budowlane,

Kontraktowanie w budownictwie

Gwarancja zapłaty wynagrodzenia wykonawcy

Solidarna odpowiedzialność inwestora i generalnego wykonawcy wobec podwykonawcy za należności i należności uboczne – perspektywa generalnego wykonawcy

Odpowiedzialność wykonawcy, a obowiązki Inwestora przy rozpoczęciu inwestycji – dokumentacja projektowa, przekazanie terenu budowy

Ochrona podwykonawców w Prawie zamówień publicznych i Kodeksie Cywilnym

ESG w procesie inwestycyjnym

Zamówienia publiczne na roboty budowlane

Waloryzacja umowna w trybie subklauzuli 13.8 WK FIDIC, Klauzule abuzywne w umowa o roboty budowlane, Ryzyko inflacji w zamówieniach publicznych, dlaczego inflacja jest ryzykiem zamawiającego, jak budować klauzule waloryzacyjne, jak nie mieszać klauzul automatycznych ze zwrotem kosztów, powszechne nadużycia zamawiających

Tajemnica przedsiębiorstwa – nowa linia orzecznicza Krajowej Izby Odwoławczej

Poleganie na potencjale podmiotów trzecich w zamówieniach publicznych na roboty budowlane – zagadnienia praktyczne

Ugodowe rozwiązanie kwestii spornych w zamówieniach publicznych