List żelazny - gwarancja odpowiadania z tzw. wolnej stopy

wtorek, 2 lipca 2024

« powrót do spisu

List żelazny – Sąd Okręgowy Częstochowa uwzględnia wniosek adwokat Szczecin Krzysztof Tumielewicz
Sąd Okręgowy w Częstochowie uwzględnił nasz wniosek o wydanie listu żelaznego dla podejrzanego który przebywa za granicą. List żelazny – czyli decyzja Sądu, zgodnie z kodeksem postępowania karnego, dokument, zapewniający podejrzanemu, pozostawanie na wolności do czasu prawomocnego ukończenia postępowania – czyli gwarancje odpowiadania z tzw. wolnej stopy – w tym przypadku pod warunkiem wpłaty poręczenia majątkowego, i powrotu do Polski.

W praktyce wygląda to tak, że w Prokuraturze Regionalnej zarejestrowane jest postępowanie o sygn. akt 2003-2.Ds.2.2023 przeciwko m.in. Michałowi podejrzanemu o czyn z art.258 § 1 kk, czyn z art. 269b § 1 kk w zw. z art. 267 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk przy zast. art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 § 1 kk i art. 65 § 1 kk oraz z art. 56 ust. 1 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 65 § 1 kk. W dniu 14 maja 2024 roku obrońca adwokat Krzysztof Tumielewicz złożył wniosek o wydanie temu podejrzanemu listu żelaznego w w/w sprawie. W uzasadnieniu wniosku obrońca wskazał, że podejrzany przebywa w, lecz chciałby uczestniczyć w postępowaniu przed Prokuraturą, a następnie w rozprawie przed Sądem i odpowiadać z „wolnej stopy”. Obrońca przedłożył też oświadczenie podejrzanego, w którym zobowiązuje się on do stawienia się na wezwanie Sądu lub Prokuratury, a w razie wydania listu żelaznego do przebywania pod adresem, jak też do postepowania zgodnie z art. 282 § 1 kpk.


W tej sprawie Prokuratura Regionalna prowadzi postępowanie przygotowawcze pod sygn. 2003-2.Ds. 2.2023. W stosunku do podejrzanego zostało wydane postanowienie o przedstawieniu zarzutów z dnia 12.12.2022 roku, które zostało zmienione postanowieniem z dnia 26.03.2024 roku.

 

Sąd Okręgowy zważył, co następuje. W ocenie Sądu Okręgowego w chwili obecnej istnieją podstawy do wydania listu żelaznego. Podejrzany przebywa obecnie za granicą i złożył oświadczenie, że stawi się na wezwanie prokuratora w oznaczonym terminie pod warunkiem zapewnienia mu możliwości odpowiadania z wolnej stopy oraz że nie będzie się wydalał bez pozwolenia sądu z obranego miejsca pobytu w kraju, a nadto zapewnił, iż nie będzie nakłaniał do składania fałszywych zeznań lub wyjaśnień, ani w inny bezprawny sposób starał się utrudniać postępowania karnego. Mając jednak na uwadze charakter zarzutu postawionego podejrzanemu, fakt długotrwałego ukrywania się przed organami ścigania, zasadnym jest zastosowanie wobec poręczenia majątkowego, które zwiększy gwarancje przestrzegania przez niego obowiązków wynikających z ewentualnie wydanego listu żelaznego. W przypadku uiszczenia wskazanej kwoty 150.000 zł w terminie 14 dni od uprawomocnienia się postanowienia dojdzie do wydania wobec podejrzanego listu żelaznego zgodnie z wnioskiem jego obrońcy.

 

 

https://www.high-endrolex.com/21 https://www.high-endrolex.com/21