Warunkowe zawieszenie wykonania kary

piątek, 14 lipca 2023

« powrót do spisu

Warunkowe zawieszenie wykonania kary 

Kodeks karny przewiduję instytucje warunkowego zawieszenia wykonania kary. W telegraficznym skrócie należy przez to rozumieć, że orzeczona wobec skazanego kara nie jest wykonywana. Kluczowy jest tu tzw. okres próby, po którym kara jest uznana za wykonaną.

 

Kiedy można karę warunkowo zawiesić?

Wymogi konieczne do zastosowania warunkowego zawieszenia.

-Kara pozbawienia wolności nie może przekraczać roku

- osoba nie była wcześniej skazana na karę pozbawienia wolności

Co ważne w ocenie sadu kara taka ma spełnić cele kary. Sąd musi być przekonany, że osoba taka będzie przesttrzegała porządku prawnego, w szczególności nie powróci do przestępstwa.
Okres próby

Art.  70.  [Okres próby przy zawieszeniu wykonania kary]

§  1. 

Zawieszenie wykonania kary następuje na okres próby, który wynosi od roku do 3 lat i biegnie od uprawomocnienia się wyroku.

§  2. 

W wypadku zawieszenia wykonania kary wobec sprawcy młodocianego oraz sprawcy, który popełnił przestępstwo z użyciem przemocy na szkodę osoby wspólnie zamieszkującej, okres próby wynosi od 2 do 5 lat.

 

Okres próby wiąże się z możliwością poddania skazanego pod dozór. Ponadto sąd może nałozyć na niego jeszcze inne obowiązki:

1)informowania sądu lub kuratora o przebiegu okresu próby,

2)przeproszenia pokrzywdzonego,

3)wykonywania ciążącego na nim obowiązku łożenia na utrzymanie innej osoby,

4)wykonywania pracy zarobkowej, do nauki lub przygotowania się do zawodu,

5)powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania innych środków odurzających,

6)poddania się terapii uzależnień,

6a)poddania się terapii, w szczególności psychoterapii lub psychoedukacji,

6b)uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych,

7)powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach,

7a)powstrzymania się od kontaktowania się z pokrzywdzonym lub innymi osobami w określony sposób lub zbliżania się do pokrzywdzonego lub innych osób,

7b)opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym,

8)innego stosownego postępowania w okresie próby, które może zapobiec popełnieniu ponownie przestępstwa

 

Należy jednak pamiętać, że jest to wyrok skazujący z tą różnicą, że wymierzonej kary nie wykonuje się i ustanawia określony okres próby, i związane z nim obowiązki.