Szkolenia, analizy prawne, opinie prawne z zakresu Prawa Karnego Gospodarczego - 25 marca 2023 r.

sobota, 25 marca 2023

« powrót do spisu

Prawo karne gospodarcze
Szkolenia, pomoc prawna, obsługa prawna w zakresie postępowań - karnych - karnoskarbowych - w sprawach o wykroczenia - innych spraw karnych. 

W przedmiocie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary oraz postępowań dyscyplinarnych, w tym służb mundurowych, Policja, Wojsko. Bronimy a co za tym idzie posiadamy doświadczenie i referencje w sprawach w przedmiocie postępowań dotyczących przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu, w tym związanych z tym obrotem przestępstw przeciwko mieniu, przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko ochronie informacji, przeciwko obrotowi pieniędzmi. Obrony pomoc prawna w sprawach tzw. VAT – owski, VAT, karuzele VAT, tzw. puste faktury, tzw. pranie brudnych pieniędzy, przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy, sprawy przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, sprawy karne, dotyczących praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej, sprawy karne i karno skarbowe związane z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego,

Nasi Adwokaci i Radcy prawni świadczą usługi o charakterze kompleksowym, reprezentując Naszych Klientów we wszelkiego rodzaju postępowaniach karnych i karnoskarbowych na wszystkich etapach postępowań przygotowawczych – prokuratorskich, prowadzonych przez organy ścigania, w tym organy właściwe do prowadzenia postępowań karnoskarbowych, a także na etapie postępowań sądowych, na wszystkich etapach postępowania, przed wszystkimi Sądami, w tym Sądem Najwyższym, zarówno przed sądami pierwszej instancji, jak i sądami odwoławczymi.

W postępowaniach karnych i karnoskarbowych występujemy w roli obrońców, reprezentujemy zarówno podejrzanych jak i oskarżonych, występujemy również w roli pełnomocników pokrzywdzonych, w roli pełnomocników oskarżycieli posiłkowych a także pełnomocników oskarżycieli prywatnych.
Mamy doświadczenie, sprawy w toku, a także zakończone sprawy karne, gdzie z powodzeniem reprezentowaliśmy Klientów w wielu postępowaniach, chroniąc ich interesy, zarówno w sytuacji, gdy wnosili oni lub popierali oskarżenie, jak i wówczas, gdy korzystali z ochrony w związku ze stawianymi im przez organy zarzutami lub w związku z innymi kierowanymi w stosunku do nich działaniami organów ścigania lub sądów. Choć statystyka jest nieprzejednana – możemy wylegitymować się wieloma sprawami zakończonymi uniewinnieniami, a w konsekwencji zadośćuczynieniami za niesłuszne zatrzymanie, aresztowanie, a także procesami cywilnymi o naruszenie dóbr osobistych za nielegalne działania Organów ścigania.

Staramy się zawsze najpierw rzetelnie ocenić sprawę. Ocenić, szanse, warte rozważenia kierunki postępowania. Podejmowane przez adwokatów z Naszej Kancelarii działania pozwalały zakończyć postępowania na etapie poprzedzającym właściwe postępowanie sądowe, w wyniku np. umorzenia na etapie postępowania prokuratorskiego lub w ramach wstępnych czynności sądowych. Wtedy kiedy warto podejmujemy się mediacji, w tym mediacji w sprawach karnych – która może niekiedy doprowadzić na nadzwyczajnego złagodzenia kary. Np. w sprawie o zbrodnie zagrożoną karą od 8 lat pozbawienia wolności, wymierzenie kary poniżej 3 lat pozbawienia wolności. Tak mamy takie sprawy, możemy na życzenie pochwalić się referencjami od Naszych Klientów.
Sporządzamy również opinie i analizy prawne dotyczące zagadnień karnoprawnych i karnoskarbowych, w tym również w zakresie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zagrożone pod groźbą kary, zarówno w zakresie problemów prawnych związanych z prowadzonymi już postępowaniami karnymi lub karnoskarbowymi, czy też postępowaniami związanymi z odpowiedzialnością podmiotów zbiorowych.


Zapraszamy do kontaktu – do konsultacji – ON LINE, bezpośredniej wizyty w Kancelarii, kontaktu i umówienia się z wybranym adwokatem z zespołu – Kancelarii Adwokackiej Tumielewicz – 918205157, 602100679, adwokat@tumielewicz.pl