Ryzyko gospodarcze - działanie na szkodę spółki art. 296 Kodeksu karnego

niedziela, 10 września 2023

« powrót do spisu

Działanie na szkodę spółki – szkolenie Kraków, Uniwersytet Jagielloński, Prawo Karne Gospodarcze

Problemy karania za nadmierne ryzyko gospodarcze
Rozdział XXXVI Kodeksu Karnego – czyli Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym, w tym:

art. 296 Kodeksu karnego – czyli tzw. wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym
§ 1. Kto, będąc obowiązany na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego organu lub umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, wyrządza jej znaczną szkodę majątkową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 1a. Jeżeli sprawca, o którym mowa w § 1, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody majątkowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Jeżeli sprawca przestępstwa określonego w § 1 lub 1a działa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 3. Jeżeli sprawca przestępstwa określonego w § 1 lub 2 wyrządza szkodę majątkową w wielkich rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 4. Jeżeli sprawca przestępstwa określonego w § 1 lub 3 działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 4a. Jeżeli pokrzywdzonym nie jest Skarb Państwa, ściganie przestępstwa określonego w § 1a następuje na wniosek pokrzywdzonego.
§ 5. Nie podlega karze, kto przed wszczęciem postępowania karnego dobrowolnie naprawił w całości wyrządzoną szkodę.

II.
W ramach Kancelarii Adwokackiej Tumielewicz – świadczymy pomoc prawną związaną między innymi z działaniem na szkodę spółki poprzez – między innymi:

dokonywanie nieuprawnionych wypłat przez wspólników lub członków zarządu, do czego może dochodzić na kanwie sporów między wspólnikami, uwag, kto pracuje więcej, kto powinien zarabiać więcej;
zawieranie niekorzystnych umów, w tym umów między wspólnikami, członkami zarządu – a firmami poprzez które podejmuje się próby wyprowadzania pieniędzy
prowadzenie nierentownej działalności, to obecnie mocno eksponowany w mediach „kazus” holdingu Janusza Palikota,
zawieranie transakcji bez ekonomicznej uzasadnienia, zawieranie umów, które mogą szkodzić spółce, zagadnienie nadmiernego ryzyka gospodarczego;
prowadzenie działalności konkurencyjnej, w celu wyprowadzenie części zleceń, części Klientów spółki poza nią, w celu przekierowania części zysków na wspólnika zamiast na spółkę;
zakup rzeczy ruchomych lub nieruchomości po zawyżonych cenach, lub bez związku z przedmiotem działalności spółki

Kraków, dnia 10 września 2023 r.

 

https://www.high-endrolex.com/21 https://www.high-endrolex.com/21