Pozostałe:

Stała obsługa prawna

Obsługa prawna pomoc prawna obejmuje bieżące rozwiązywanie problemów prawnych. W ramach...

Zakres usług

Występowanie przed sądami powszechnymi

Występowanie przed sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, trybunałami oraz organami administracji publicznej

Członkowie zespołu naszej Kancelarii posiadają uprawnienia do występowania przed wszystkimi sądami, w tym również Sądem Najwyższym, Wojewódzkim Sadem Administracyjnym. Występujemy jako pełnomocnicy powodów, pozwanych, uczestników postępowań nieprocesowych. Bronimy w procesach karnych, a także reprezentujemy Pokrzywdzonych, występując jako ich pełnomocnicy, a także reprezentanci oskarżycieli posiłkowych. Nasza Kancelaria reprezentuje także w ramach postepowań prywatnoskargowych (sprawy o zniesławienie, zniewagę, naruszenie nietykalności cielesnej). Sporządzamy również tzw. subsydiarne akty oskarżenia, tj. wówczas gdy doszło do powtórnego wydania przez prokuratora postanowienia o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu postępowania. Wówczas Pokrzywdzony, może w terminie miesiąca od doręczenia mu zawiadomienia o postanowieniu, wnieść akt oskarżenia do sądu, dołączając po jednym odpisie dla każdego oskarżonego oraz dla prokuratora. Co ważne, tzw. subsydiarny akt oskarżenia wniesiony przez pokrzywdzonego powinien być sporządzony i podpisany przez adwokata.

www.kairp.pl

ul. Bohaterów Warszawy 93/5, Szczecin

+48 91 820 51 57

sekretariat@kairp.pl