Odpowiedzialność karna urzędników - art. 231 Kodeksu Karnego

środa, 5 czerwca 2024

« powrót do spisu

Obrony w sprawach karnych – tzw. urzędniczych – w tym odpowiedzialność za przestępstwa urzędnicze z art. 231 kodeksu karnego i inne

Art. 231 Kodeksu Karnego – czyli tzw. nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza
§ 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa nieumyślnie i wyrządza istotną szkodę,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 4. Przepisu § 2 nie stosuje się, jeżeli czyn wyczerpuje znamiona czynu zabronionego określonego w art. 228.

 

Odpowiedzialność za przestępstwo urzędnicze z art. 231 kodeksu karnego

Artykuł 231 kodeksu karnego (KK) to podstawowy przepis, po który sięga prokuratura w przypadku podejrzenia, że urzędnik czy funkcjonariusz publiczny przekroczył swoje uprawniania lub nie dopełnił ciążących na nim obowiązków. Jest to przepis dający bardzo duże pole interpretacyjne. Bardzo cienka granica pomiędzy odpowiedzialnością karną a dyscyplinarna. Nie każde przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków realizuje znamiona przestępstwa urzędniczego z art. 231 Kodeksu karnego. Chodzi o takie działania, które bądź wywołują określoną szkodę w interesie publicznym czy prywatnym ( art. 231 § 3 k.k.) lub prawdopodobne niebezpieczeństwo naruszenia tych interesów (art. 231 § 1 k.k.). Granica leży w nasileniu karygodności czynu co zwykle zależy od skali i wagi naruszeń. Tam gdzie stopień karygodności jest mniejszy winna być wdrażana odpowiedzialność dyscyplinarna.

Z praktyki. Odpowiedzialność urzędników wykonujących swoje obowiązki w rozbudowanych instytucjach. Z rozbudowaną hierarchią i podziałem zadań. Kto za co odpowiada ? Rozbudowana ilość regulaminów, instrukcji, zarządzeń.

Adwokat Krzysztof Tumielewicz posiada doświadczenie w obronach w tego typu sprawach. Występowaliśmy w wielu sprawach broniąc urzędników państwowych, w tym urzędników skarbowych, Naczelników Urzędów Skarbowych, Dyrektorów, pełniących funkcje kierownicze w instytucjach publicznych. Możemy pochwalić się dobrze poprowadzonymi sprawami karnymi. Dobrze, to znaczy dobrze ocenionymi, zakończonymi – tam gdzie było to możliwe umorzeniami postępowań, wyrokami uniewinniającymi. Tam gdzie było ryzyko skazania, wyrakami warunkowo umarzającymi postępowania wobec urzędników, co pozwalało im na dalszą pracę. Utrzymanie niekaralności, itp.

 

https://www.high-endrolex.com/21 https://www.high-endrolex.com/21